• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Update Belastingplan 2016

Update Belastingplan 2016

Op 18 november 2015 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Belastingplan 2016. De staatssecretaris heeft daarna intensief overleg gevoerd met de Eerste Kamer. Dit heeft geleid tot enkele aanpassingen van het Belastingplan.

  • Het heffingsvrije vermogen voor box 3 wordt in 2016 verhoogd met € 3.000 naar een bedrag van € 24.437. Met deze verhoging wordt in 2016 al grotendeels aangesloten bij de voorgenomen wijziging van box 3 in 2017, waarin het heffingsvrije vermogen wordt gebracht op € 25.000;
  • Vanaf 2017 wordt de arbeidskorting trager afgebouwd. De arbeidskorting is een korting voor mensen met arbeidsinkomen. Voor inkomens van € 35.000 tot € 125.000 houdt het trager afbouwen van de arbeidskorting een lastenverlichting in;
  • Vanaf 2017 wordt de ouderenkorting verhoogd met € 57. Ouderenkorting is een korting op de belasting voor mensen die de AOW- leeftijd hebben bereikt. Vanaf 2017 komt structureel € 100 miljoen extra beschikbaar voor de ouderenkorting. Dit komt bovenop de € 100 miljoen die al in het belastingplan was opgenomen.
  • De maatregelen worden budgettair gedekt door het IB/ LB tarief in de tweede en derde schijf minder te verlagen ten opzichte van het oorspronkelijke wetsvoorstel. In 2016 wordt er met 0,2%- punt minder verlaagd en in 2017 met 0,3%- punt. Met ingang van 1 januari 2016 komt het tarief van de tweede en derde schijf daarmee uit op 40,4%.

Verder zal het kabinet volgens de staatssecretaris enkele aanvullende maatregelen nemen:

  • Het kabinet maakt in 2016 € 100 miljoen extra vrij om huiseigenaren te stimuleren energiebesparende maatregelen te nemen. Op korte termijn levert dit volgens de staatssecretaris zowel werkgelegenheid als vergroening op.
  • De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Per 2017 wordt de kinderopvangtoeslag structureel geïntensiveerd met € 100 miljoen extra.
  • Het kabinet komt voor de zomer van 2016 met een voorontwerp van een wetsvoorstel dat als basis kan dienen voor een wetsvoorstel om vanaf 2019 een verschuiving te realiseren van de inkomstenbelasting naar de gemeentebelasting. De hoofdpunten uit het voorstel zijn de verruiming van het gemeentelijke belastinggebied en een gelijktijdige verlaging van de inkomstenbelasting met € 4 miljard. De randvoorwaarden van het kabinet bij deze verschuiving naar gemeentebelasting zijn dat de gemeenten geen inkomenspolitiek gaan bedrijven, dat voorkomen wordt dat lasten eenzijdig afgewenteld worden op specifieke groepen, dat het stelsel goed uitvoerbaar is en de totale lastendruk van het Rijk plus de lokale overheden gelijk blijft. -Tot slot zal het kabinet concrete varianten ontwikkelen voor het uitfaseren van Nederlandse kolencentrales. Uitganspunt is een kolenloze elektriciteitsopwekking op termijn.
Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024