• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur

Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing op opdrachten verstrekt aan Tripolis Business Support B.V., gevestigd 6336 AD Hulsberg, aan de Aalbekerweg 4. Opgesteld in maart 2024.


Artikel 1: Begripsbepalingen

1.1 Bescheiden: alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers, alsmede alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door Opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder schriftelijke stukken of gegevensdragers.

1.2 Opdracht / Overeenkomst: De overeenkomst van opdracht, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt om bepaalde Werkzaamheden te verrichten.

1.3 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan de Opdrachtnemer Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.4 Opdrachtnemer: Tripolis Business Support B.V., aan wie Opdrachtgever Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden. Alle Opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Tripolis Business Support B.V., niet door of vanwege een individuele Medewerker, ongeacht of Opdrachtgever de Opdracht uitdrukkelijk of stilzwijgend heeft verleend met het oog op uitvoering hiervan door een bepaalde Medewerker of bepaalde Medewerkers. De artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW worden uitdrukkelijk van toepassing uitgesloten.

1.5 Medewerker: Een natuurlijk persoon werkzaam bij of verbonden aan de Opdrachtnemer al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.

1.6 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Opdrachtnemer uit anderen hoofde worden verricht voor Opdrachtgever. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden als vermeld in de opdrachtbevestiging.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Opdrachtnemer zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Opdrachtgever, alsmede op alle daaruit voor Opdrachtnemer voortvloeiende Werkzaamheden.

2.2 Afwijkingen van, en aanvullingen op, deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen in, bijvoorbeeld, een (schriftelijke) overeenkomst of opdrachtbevestiging.

2.3 In het geval deze algemene voorwaarden en de opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

2.4 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 De onderliggende Opdracht / Overeenkomst –tezamen met deze algemene voorwaarden- geven de volledige afspraken tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer weer met betrekking tot de Werkzaamheden waarvoor de Overeenkomst is gesloten. Alle eerdere tussen partijen gemaakte afspraken of gedane voorstellen ter zake komen te vervallen.


Artikel 3: Gegevens opdrachtgever

3.1 Opdrachtgever is verplicht om alle bescheiden die opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende Opdracht, (a) in de gewenste vorm, (b) op de gewenste wijze en (c) tijdig ter beschikking van Opdrachtnemer te stellen. Opdrachtnemer bepaalt wat onder gewenste vorm, gewenste wijze en tijdig dient te worden verstaan.

3.2 Opdrachtgever staat in voor de juistheid en de betrouwbaarheid van de door hem verstrekte Bescheiden ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de Opdracht niet anders voortvloeit.

3.3 Opdrachtnemer heeft het recht om de uitvoering van de Opdracht op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever aan de in het eerste en tweed lid genoemde verplichtingen heeft voldaan.

3.4 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor schade die het gevolg is van onjuiste of onvolledige Bescheiden.

3.5 Voor rekening en risico van Opdrachtgever zijn de door Opdrachtnemer gemaakte extra kosten en extra uren, alsmede de overige schade voor Opdrachtnemer, vanwege het niet, niet tijdig of niet behoorlijk verschaffen door de Opdrachtgever van voor de uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijke bescheiden.

3.6 Opdrachtgever zal originele en essentiële documenten onder zich houden en uitsluitend kopieën van de hiervoor bedoelde gegevens en Bescheiden ter beschikking stellen aan Opdrachtnemer, tenzij dit in het belang van de Opdracht niet wenselijk is. Op eerste verzoek van Opdrachtgever zal Opdrachtnemer de originele, door Opdrachtgever verstrekte, Bescheiden aan Opdrachtgever retourneren.

3.7 Opdrachtnemer zal zorgdragen voor een zorgvuldige opslag van de in artikel 3.1 bedoelde gegevens en Bescheiden. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor de kosten en schade ten gevolge van verminking, vernietiging of zoekraken van deze gegevens en bescheiden, daar deze immer worden geacht kopieën te zijn van de in bezit van opdrachtgever zijnde originelen.


Artikel 4: Uitvoering opdracht

4.1 Opdrachtnemer voert de Opdracht uit naar beste kunnen en met inachtneming van de toepasselijke wet- en (beroeps-)regelgeving.

4.2 Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop en door welke Medewerker(s) de verleende Opdracht wordt uitgevoerd.

4.3 Opdrachtnemer heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door een door Opdrachtnemer aan te wijzen derde.


Artikel 5: (Beroeps)regelgeving

5.1 Opdrachtgever verleent telkens en volledig medewerking aan de verplichtingen die voor Opdrachtnemer voortvloeien uit de toepasselijke (beroeps)regelgeving.

5.2 Opdrachtgever is er mee bekend dat Opdrachtnemer – onder meer, doch niet uitsluitend –: a. op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om bepaalde, in die wet- en regelgeving omschreven en tijdens de uitvoering van zijn Werkzaamheden bekend geworden, transacties te melden aan de daarvoor van overheidswege ingestelde autoriteiten; b. op grond van geldende wet- en regelgeving in bepaalde situaties een fraudemelding zal moeten doen; c. krachtens geldende wet- en regelgeving verplicht kan zijn om een onderzoek naar de (identiteit van) Opdrachtgever c.q. de cliënt te doen.

5.3 Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat bij Opdrachtgever ten gevolge van het voldoen door Opdrachtnemer aan de voor hem geldende wet- en (beroeps)regelgeving.


Artikel 6: Rechten van intellectuele eigendom

6.1 Het uitvoeren van de Opdracht door Opdrachtnemer houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij de Opdrachtnemer rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de Opdracht behoren toe aan Opdrachtnemer.

6.2 Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Opdrachtnemer zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Opdrachtnemer gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend begrepen: computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, templates, macro’s en andere geestesproducten te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

6.3 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.


Artikel 7: Overmacht

7.1 Indien Opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen ten gevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen, maar daartoe niet beperkt, stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming, worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat de Opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

7.2 Opdrachtgever heeft, in geval de situatie als bedoeld in artikel 7.1 zich voordoet, het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen.

7.3 Indien Opdrachtnemer in de situatie als bedoeld in artikel 7.1, al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst kan voldoen, is hij gerechtigd de reeds uitgevoerde Werkzaamheden afzonderlijk te declareren en is Opdrachtgever gehouden deze declaratie te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.


Artikel 8: Honorarium

8.1 Het honorarium van Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende Opdracht.

8.2 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd, lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.

8.3 Opdrachtnemer heeft vóór de aanvang van de Werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de Werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten Werkzaamheden aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

8.4 Het honorarium wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven met inachtneming van jaarlijkse tariefaanpassingen van Opdrachtnemer. Het honorarium is verschuldigd naar mate door Opdrachtnemer Werkzaamheden ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

8.5 Reisuren worden volledig door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

8.6 Het honorarium van Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand, per kwartaal of per jaar of na (gedeeltelijke) volbrenging van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer terzake andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt – indien van toepassing – de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.


Artikel 9: Betaling

9.1 Betaling door Opdrachtgever van het declaratiebedrag dient te geschieden binnen 14 dagen na de declaratiedatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of anders op de declaratie van de Opdrachtnemer is aangegeven, zulks in Euro’s ten kantore van Opdrachtnemer of door storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bankrekening en zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op korting of verrekening uit welke hoofde dan ook.

9.2 Indien Opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn heeft betaald, is Opdrachtnemer gerechtigd, nadat hij Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag aan Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot de datum van algehele voldoening. Hierbij zal rente over een gedeelte van de maand worden berekend als een volle maand.

9.3 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming door Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van Opdrachtgever.

9.4 Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van Opdrachtgever naar het oordeel van Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is Opdrachtnemer gerechtigd van Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door Opdrachtnemer te bepalen vorm. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen is Opdrachtnemer gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen Opdrachtgever aan Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

9.5 De door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare declaraties die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere declaratie.

9.6 In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het declaratiebedrag.


Artikel 10: Klachten

10.1 Een klacht met betrekking tot de verrichte Werkzaamheden en/of het declaratiebedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert dan wel binnen 14 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

10.2 Een klacht als in artikel 10.1 bedoeld, schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

10.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van Opdrachtgever in verband met de klacht.

10.4 In geval van een klacht is Opdrachtgever verplicht Opdrachtnemer de gelegenheid te geven om de gegrondheid van de klacht na te gaan. Opdrachtgever verbindt zich mede te werken aan een onderzoek van Opdrachtnemer over de gegrondheid van de klacht, voor zover dat van Opdrachtgever in redelijkheid gevergd kan worden. Opdrachtgever verbindt zich niets te doen waardoor het vaststellen van de gegrondheid van de klacht wordt bemoeilijkt.

10.5 In geval van een ongegronde klacht, komen alle redelijke kosten van het in artikel 10.4 bedoelde onderzoek voor rekening van Opdrachtgever.

10.6 In geval van gegronde klacht heeft Opdrachtnemer de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte declaratiebedrag, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de Werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Werkzaamheden tegen een restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald declaratiebedrag.


Artikel 11: Beperking aansprakelijkheid

11.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever die ontstaat doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

11.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige gevolgschade, bedrijfsschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijke presteren van Opdrachtnemer.

11.3 Opdrachtnemer heeft een adequate verzekering voor beroepsaansprakelijkheid afgesloten. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het verzekerde bedrag (€ 1.000.000 euro in beroepsaansprakelijkheid)

11.4 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever uitsluitend aansprakelijk voor schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Opdracht. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de door Opdrachtnemer gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft (€ 1.000.000 euro in beroepsaansprakelijkheid). Indien de Opdracht een duurovereenkomst betreft met een looptijd langer dan een jaar dan wordt het hiervoor bedoelde bedrag gesteld op drie maal het declaratiebedrag voor de desbetreffende Werkzaamheden over het laatste kalenderjaar.

11.5 De in dit artikel opgenomen beperkingen zijn niet van toepassing indien en voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de zijde van Opdrachtnemer.

11.6 Opdrachtnemer is gehouden om schadebeperkende maatregelen te nemen.

11.7 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of tenietgaan van gegevens en Bescheiden tijdens vervoer of verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de Opdrachtgever, Opdrachtnemer of derden.

11.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer geen, onjuiste of onvolledige Bescheiden heeft verstrekt.

11.9 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden (medewerkers van Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer ingeschakelde derden daaronder begrepen) die in verband met de uitvoering van de Opdracht schade lijden welke het gevolg is van het handelen of nalaten van Opdrachtgever.

11.10 Werknemers van Opdrachtnemer, ondergeschikten aan Opdrachtnemer, en partijen waaraan Opdrachtnemer feitelijk leidinggeeft, kunnen zich beroepen op het bepaalde in de artikelen 3.7, 5.3, 11.1 tot en met 11.9 en artikel 15.2 en 15.3 als ware zij de Opdrachtnemer zelf.


Artikel 12: Duur van de overeenkomst en opzegging

12.1 Opdrachten die tot gevolg hebben dat regelmatig zich repeterende al dan niet van elkaar afwijkende werkzaamheden dienen te worden verricht, worden geacht te zijn gegeven voor onbepaalde tijd.

12.2 Alle andere Opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd, eindigen met hun volbrenging of op het door partijen of het gebruik bepaalde tijdstip.

12.3 Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen te allen tijde (tussentijds) de Overeenkomst opzeggen zonder inachtneming van een opzegtermijn, tenzij het bepaalde in artikel 12.5 van toepassing is. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is voltooid, is Opdrachtgever het honorarium verschuldigd overeenkomstig de door Opdrachtnemer opgegeven uren voor Werkzaamheden die ten behoeve van Opdrachtgever zijn verricht.

12.4 Opzegging dient schriftelijk te geschieden.

12.5 De opzegtermijn bedraagt bij een opdracht voor onbepaalde tijd één maand. Bij opzegging van opdrachten ‘Tripolis Insight abonnement’ binnen één jaar na datum van ondertekening van de initiële opdrachtbevestiging, geldt er een boeteclausule. (zie opdrachtbevestiging ‘Tripolis Insight’)

12.6 Indien en voor zover Opdrachtnemer de Opdracht door opzegging beëindigt, is Opdrachtnemer gehouden Opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen aan de opzegging ten grondslag liggen. Opdrachtnemer zal alle data toebehorend aan Opdrachtgever overdragen. Daarnaast heeft Opdrachtgever in dit geval recht op medewerking van Opdrachtnemer bij overdracht van werkzaamheden aan derden, tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtgever waardoor Opdrachtnemer zich genoodzaakt ziet tot opzegging over te gaan. Voorwaarde voor dit recht op medewerking als in dit lid bepaald, is dat Opdrachtgever alle onderliggende openstaande voorschotten dan wel alle declaraties heeft voldaan.


Artikel 13: Opschorting – retentierecht

13.1 Opdrachtnemer is bevoegd om na een zorgvuldige belangenafweging de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten, waaronder begrepen de afgifte van Bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn voldaan.

13.2 Het eerste lid is niet van toepassing met betrekking tot Bescheiden van Opdrachtgever die (nog) geen bewerking door Opdrachtnemer hebben ondergaan.


Artikel 14: Vervaltermijn

Voor zover in deze algemene voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen de vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde ook jegens Opdrachtnemer in verband met het verrichten van Werkzaamheden door Opdrachtnemer, in ieder geval na één jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met bet bestaan van deze rechten en bevoegdheden. Deze termijn betreft niet de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de daartoe aangewezen instantie(s) voor klachtbehandeling en/of de Raad voor Geschillen.


Artikel 15: Elektronische communicatie

15.1 Tijdens de uitvoering van de Opdracht kunnen Opdrachtgever en Opdrachtnemer door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.

15.2 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder –maar niet beperkt tot- schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.

15.3 Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit een inbreuk op de cybersecurity van Opdrachtnemer, waaronder, maar niet beperkt tot, het gehackt worden van (een deel van) de door Opdrachtnemer gebruikte software, indien en voor zover er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Opdrachtnemer.

15.4 Opdrachtnemer zal al hetgeen redelijkerwijs van hem verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico’s.

15.5 De data-uittreksels uit de computersystemen van Opdrachtnemer leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door Opdrachtnemer verzonden en ontvangen elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door Opdrachtgever.


Artikel 16: Geschillenregeling

Over alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen, alvorens het geschil aan de bevoegde rechter voor te leggen.


Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

17.2 Alle geschillen die verband houden met Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Opdrachtnemer zijn vestigingsplaats of woonplaats heeft.

17.3 In afwijking van het in artikel 17.2 bepaalde zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer bevoegd om geschillen aan een college voor geschillen voor te leggen.


Artikel 18: Reparatieclausule nietigheden

18.1 Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende Opdracht/Overeenkomst geheel of ten dele nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst.

18.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden of de onderliggende Opdracht/Overeenkomst niet geldig mocht zijn om een reden als bedoeld in het vorige lid, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling –vooreerst- automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmee of waarin zij wel geldig is.

18.3 Onverminderd het bepaalde in lid 2 kunnen partijen desgewenst in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk aangesloten worden bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.


Artikel 19: Geheimhouding

19.1 Opdrachtnemer is, tenzij hij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.

19.2 Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

19.3 Tenzij daartoe door Opdrachtnemer voorafgaande schriftelijke toestemming is verleend, zal Opdrachtgever de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Opdrachtnemer die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken. Opdrachtgever zal er tevens zorg voor dragen dat derden niet van de in de vorige zin bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

19.4 Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan eventueel door hem ingeschakelde derden.


Artikel 20: Wijziging van deze voorwaarden

Opdrachtnemer heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen of geheel te vervangen. Deze wijzigingen of nieuwe voorwaarden treden in werking een maand na aankondiging hiervan en toezending van de tekst aan Opdrachtgever.