• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
Pensioen – Wetsvoorstel aanpassing en aanvulling Witteveenkader aangenomen in de Tweede Kamer

Pensioen – Wetsvoorstel aanpassing en aanvulling Witteveenkader aangenomen in de Tweede Kamer

Het wetsvoorstel staat nu voor behandeling op de agenda in de Eerste Kamer. Behandeling wordt verwacht in juli 2014.

Aanpassing Witteveenkader

Er wordt geregeld dat voor iedereen met een inkomen onder de € 100.000 het maximum opbouw percentage per dienstjaar 1,875% voor pensioen op basis van middelloon wordt. Voor pensioen op basis van eindloon wordt dit 1,657%. Een soortgelijke aanpassing wordt doorgevoerd voor beschikbare premieregelingen. De opbouw voor het partnerpensioen en wezenpensioen wordt overeenkomstig aangepast. Voor het deel van het inkomen boven de aftoppingsgrens van € 100.000 wordt een nieuwe spaarmogelijkheid op vrijwillige basis geïntroduceerd.

Een beperking van de pensioenopbouw heeft mede een verlaging van de pensioenpremies als doel. Om te bevorderen dat een beperking van de pensioenopbouw daadwerkelijk gepaard gaat met een verlaging van de pensioenpremies, heeft het kabinet een aanpak langs drie sporen ontwikkeld: versterking interne governance, versterking toezicht op evenwichtige belangenbehartiging en aanscherping sancties, aanscherping voorwaarde voor toekennen indexatie.

Daarnaast ondersteunen de nieuwe informatieverplichtingen voor pensioenfondsen deze aanpak. Pensioenfondsen worden met dit voorstel verplicht hun verantwoordingsorgaan, De Nederlandsche Bank, en hun deelnemers te informeren over de samenstelling van de (feitelijke) pensioenpremie en de hoogte van de componenten waaruit deze premie is opgebouwd. Voorafgaand aan de vaststelling van de pensioenpremie moeten de fondsen deze informatie opnemen in de adviesaanvraag aan het verantwoordingsorgaan. Nadat de pensioenpremie is vastgesteld, moeten de fondsen de informatie over de samenstelling van de pensioenpremie, de hoogte van de premiecomponenten opnemen in de actuariële en bedrijfstechnische nota, alsmede de jaarrekening en het jaarverslag.

Wat betekent dat voor u?

Bent u werknemer dan wordt uw pensioenopbouw vanaf 1 januari 2015 fors lager. Uw werkgever zal u hiervoor benaderen en om uw akkoord vragen. Bent u werkgever dan zult u in actie moeten komen. De pensioenregeling wordt aangepast, u dient toe te zien op goede communicatie hierover met uw werknemers en u moet nadenken over de vraag of u uw werknemers wil compenseren voor de pensioenverlaging.

Bron: Rijksoverheid.

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024