• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
De nieuwe concernregeling in de wkr

De nieuwe concernregeling in de wkr

Vanaf 1 januari 2015 kunnen vennootschappen die voldoen aan de eigendomseis in de werkkostenregeling gebruik maken van de concernregeling. Zij krijgen hierdoor een soort collectieve vrije ruimte. Ook stichtingen die nauw met elkaar verbonden zijn mogen hiervan gebruik gaan maken. Hoe werkt deze nieuwe regeling en wat is het voordeel?

Voorwaarden Wanneer is sprake van een concern? Daarvoor zijn nieuwe regels opgesteld. Er is niet aangesloten bij de samenhangede groep inhoudingsplichtige (sgi) en er is ook geen sprake van een fiscale eenheid in de loonsfeer. In de eerste plaats moeten alle deelnemende inhoudingsplichtigen tijdens het hele kalenderjaar opereren in concernverband. Ten tweede is vereist dat er sprake moet zijn van een direct of indirect belang van ten minste 95% in een of meer andere inhoudingsplichtigen die tot hetzelfde concernverband behoren. Voor toepassing van de concernregeling is doorslaggevend de juridische en economische eigendom.

Stichtingen Tijdens de behandeling in de Tweede Kamer is de concernregeling ook opengesteld voor inhoudingsplichtige stichtingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig met elkaar zijn verweven dat zij een eenheid vormen. Hoe de verwevenheid moet worden aangetoond wordt nog nader vastgesteld in een ministeriële regeling. Maar denk aan de bindende voordracht van de benoeming van nieuwe bestuursleden en het recht op het vermogen bij vereffening bij faillissement of opheffing van een stichting opererend in concernverband.

Keuzemogelijkheid Toepassing van de concernregeling is een keuze. Een concern kan op het uiterste afrekenmoment (dat is bij de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar) kiezen om de concernregeling wel of niet toe te passen. De regeling geldt dan voor alle concernonderdelen die tijdens het hele kalenderjaar voldoen aan de eigendomseis van 95%.

Er mag geen rekening gehouden worden met in het kalenderjaar toe- of uittredende concernonderdelen. Deze moeten de belasting die is verschuldigd bij overschrijding van hun vrije ruimte zelfstandig aangeven en afdragen.

Voordeel Als de inhoudingsplichtigen de concernregeling toepassen ontstaat als het ware een collectieve vrije ruimte waaruit alle vergoedingen en verstrekkingen die de betrokken werkgevers hebben aangewezen belastingvrij kunnen plaatsvinden (zolang er voldoende vrije ruimte is). Er hoeft dan geen splitsing te worden gemaakt tussen vergoedingen en verstrekkingen die voor een deel voor werknemers van het ene concernonderdeel worden gedaan en voor een deel voor werknemers van een ander concernonderdeel. Het voordeel zit erin dat de vrije ruimte van alle concernonderdelen kan worden benut.

Overschrijding vrije ruimte Wordt de vrije ruimte overschreden, dan moet de inhoudingsplichtige met het grootste bedrag aan loon waarover in het kalenderjaar bij de werknemer belasting is geheven (kolom 14-loon), de verschuldigde belasting aangeven en afdragen. Hierbij telt ook het loon mee over aan het kalenderjaar voorafgaande periodes waarover in het kalenderjaar bij de werknemer is geheven. Het loon over een in het kalenderjaar vallende periode waarover pas na afloop van het kalenderjaar belasting wordt geheven, telt niet mee voor het bepalen van de grootste loonsom. In het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar staat dus vast wie de belasting moet aangeven en afdragen. Dit kan later niet meer wijzigen.

Aansprakelijkheid Bij de toepassing van de concernregeling zijn de betrokken werkgevers hoofdelijk aansprakelijk. De hoofdelijke aansprakelijkheid geldt uitsluitend voor de verschuldigde belasting in het kader van toepassing van de werkkostenregeling. Dus alleen voor de eindheffing die is verschuldigd bij overschrijding van de vrije ruimte op concernniveau, als de inhoudingsplichtige met het hoogste fiscale loon met uitzondering van de eindheffingsbestanddelen, niet aan zijn verplichtingen voldoet. De staatssecretaris heeft de heffing op deze manier veilig willen stellen.

Administratie Bij toepassing van de concernregeling moet per deelnemer de volgende gegevens worden vastgelegd: • de naam en het loonheffingennummer; • het totaal van het fiscale loon; • een overzicht van alle vergoedingen en verstrekkingen waarvoor de deelnemer gebruikmaakt van de vrije ruimte; • een berekening van de te betalen loonbelasting op concernniveau en de naam van de deelnemer die de belasting aangeeft en betaalt.

Wet: artikel 32 Wet op de loonbelasting 1964 (per 1 januari 2015)

Categorieën : Tripost
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Bijna vakantie

20-06-2024

Zzp'er en Arbeidsongeschiktheid: Hoe ber...

20-06-2024

Wat doen we met de ODV?

20-06-2024

Kort nieuws

20-06-2024

Europapa

27-05-2024