• Openingstijden : maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur
De fiscale aspecten van cryptocurrency

De fiscale aspecten van cryptocurrency

Cryptocurrency, waaronder de bitcoin, ontwikkelt zich razendsnel en er wordt steeds meer in geïnvesteerd. Dit roept verschillende vragen op. Wat houdt cryptovoluta in? Hoe moeten we deze fiscaal benaderen? Om hier duidelijkheid in te scheppen, gaat staatssecretaris van financiën, Menno Snel, in een recentelijk uitgebrachte kamerbrief in op wat de fiscale behandeling van cryptovaluta in diverse situaties inhoudt.

Minen Het was een tijd onduidelijk hoe de Belastingdienst omgaat met het zogenoemde “minen” en handelen in cryptovaluta. Minen is simpel gezegd het valideren en vastleggen van de transacties, die in het bitcoin netwerk plaatsvinden. In ruil voor het minen maken de miners kans op nieuwe bitcoins. Snel zegt dat het bij deze activiteiten van belang is of ten aanzien van die activiteiten in fiscale zin al dan niet sprake is van een bron van inkomen. Bij deze bron moet er sprake zijn van verrichten van arbeid, maar is ook van belang dat er een voordeel wordt beoogd (subjectief) en dat er redelijkerwijs voordeel is te verwachten (objectief).

Het is dus belangrijk dat de meeropbrengst verband heeft met de verrichte arbeid. Indien er structureel positieve resultaten worden behaald en deze kunnen verklaard worden door arbeid van belanghebbende, is er sprake van een bron van inkomen. Het is aan de inspecteur om te beoordelen of er inderdaad sprake van is.

Bezittingen in box 3 Wanneer je in bezit bent van cryptovaluta, behoren deze tot de vermogensrendementsgrondslag van box 3, tenzij sprake is van vermogensbestanddelen die inkomen uit werk en woning of uit aanmerkelijk belang, bijvoorbeeld winst uit onderneming of resultaat uit overige werkzaamheden.

De cryptovaluta moeten als vermogen gezien worden en opgegeven worden in de aangifte inkomstenbelasting. Dit dient te gebeuren naar waarde van het economisch verkeer op de peildatum van een kalenderjaar. Waar je mee moet opletten, is dat er verschillende koersen zijn voor cryptovaluta. Omdat er momenteel geen wettelijk voorschrift voor bestaat, is het het meest voor de hand liggend om de koers op de peildatum te nemen van het omwisselplatform dat jij gebruikt.

Tegenprestatie in cryptovaluta
Wanneer een ib-ondernemer of een bv de vergoeding niet in euro’s, maar in cryptovoluta uitbetaald krijgt, moet de vergoeding worden omgerekend naar een equivalent in euro’s. Dit bedrag moet dan tot de omzet gerekend worden.

Cryptovaluta worden niet gerekend tot de liquide middelen, maar kunnen wel, afhankelijk van de situatie, tot vlottende activa of voorraad gerekend worden. De hoofdregel is dan waardering op kostprijs of lagere marktwaarde.
Loonbetaling in cryptovaluta Als loon wordt uitbetaald in cryptovaluta moet in de aangiften loonbelasting ook een omrekening in euro’s plaatsvinden. Het loon dient dan als loon in natura behandeld te worden.
Aankoop van cryptovaluta door ib-ondernemer of bv Wanneer een natuurlijk persoon, die ib-ondernemer is, cryptovaluta koopt, dient er rekening gehouden te worden met het leerstuk van de vermogensetikettering. Als sprake is van duurzaam overtollige liquide middelen, waarmee de cryptovaluta worden aangeschaft, worden zij tot de rendementsgrondslag van box 3 gerekend.

Als de aankoop van de cryptovaluta met ondernemingsvermogen niet plaatsvindt binnen de normale ondernemingsuitoefening en er geen sprake is van het beleggen van tijdelijke overtollige middelen op een zodanige wijze dat zij weer tijdig binnen de onderneming beschikbaar kunnen zijn, is sprake van verplicht privévermogen (box 3).
  Wanneer een bv echter cryptovoluta koopt, speelt het leerstuk van de vermogensetikettering geen rol. Dit betekent dat het minen en de aankoop van cryptovaluta zich in de winstsfeer afspelen. De resultaten daarvan moeten volgens goed koopmansgebruik in aanmerking worden genomen.
Bron: Snel, Menno. Beantwoording Vragen Vaste CIE Financiën Fiscale Aspecten Cryptovaluta. PDF. Den Haag, May 28, 2018.

Categorieën : Nieuws
Rob Kusters
Rob Kusters
Auteur

0 Reacties

Geef een reactie

Uw e-mail adres wordt niet publiekelijk gemaakt.

Europapa

27-05-2024

Een gezond dividendbeleid

27-05-2024

Generatieve AI

27-05-2024

Nieuwe wet betaalbare huur

27-05-2024

Kort nieuws

27-05-2024